Geopolitikk

Forfatter: 
Forlag: 
Pris: 
kr 299,-
Utgivelsesår: 
2019
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
280
ISBN: 
9788279904861
Språk: 
Originalspråk: 
Omslagsdesigner: 
monoceros

Geografi – stater – storpolitikk

Geopolitikk er en innføring i geopolitikk som fag. Boken presenterer geopolitiske tenkere og teorier fra antikken til i dag. Den diskuterer hvordan geografiske forhold i kombinasjon med militærmakt, økonomisk styrke, befolkningsstørrelse og andre faktorer bestemmer statenes makt, hvordan statene er involvert i en makt- og overlevelseskamp og betydningen av maktbalansen mellom statene. Den tar for seg hvordan folkeretten og internasjonal opinion, atomvåpen, globalisering, massemedier, ikke-statlige organisasjoner og terrorisme virker inn på inter­nasjonal politikk. Og den presenterer de viktigste aktørene og regionene i storpolitikken i dag.

Et hovedbudskap er at USAs og Vestens forsøk på å etablere et hegemoni etter avslutningen av den kalde krigen har mislyktes, og at vi er i ferd med å få en multipolær verden der aktører som Russland, Kina, India, Sør-Afrika, Brasil, Tyrkia og Iran får stadig større innflytelse. I en slik situasjon må statene – ikke minst USA og de vestlige landene, som vil måtte godta en reduksjon av sin makt – føre en realistisk utenrikspolitikk for å opprettholde freden og å unngå et mulig kjernefysisk ragnarok. For å redusere faren for krig bør statene ifølge forfatteren la seg lede av prinsippene de europeiske stormaktene baserte sin utenrikspolitikk på fra fremveksten av det europeiske statssystemet på 1500-tallet til systemets undergang ved utbruddet av første verdenskrig i 1914: realisme, maktbalanse og respekt for statlig suverenitet. 


«Geopolitikk er vitenskapen om forholdet mellom jordkloden og politiske prosesser. Den er basert på et omfattende geografisk fundament, først og fremst politisk geografi som er vitenskapen om politiske organismer i rommet og deres struktur. Mer enn det, geopolitikken har som mål å gi tilbørlige instrukser for politisk handling og å gi det politiske liv i sin helhet retning. Dermed blir geopolitikk en kunst – nemlig kunsten å lede den praktiske politikk. Geopolitikk er statens geografiske fornuft.»

V.V. Zjeltov & M.V. Zjeltov (2009): Geopolitika: Istorija i teorija.