GÏELINE ÅAHPENIDH 5. Barkoegærja. Åarjelsaemien voestesgïeline

Forlag: 
Pris: 
kr 199,-
Utgivelsesår: 
2015
Innbinding: 
Heftet
Sidetall: 
120
ISBN: 
9788256018710
Språk: 
Originalspråk: 

Daate barkoegærja lea 5. klaassese. Barkoegærjesne göökte boelhkh. Voestes boelhkesne laavenjassh mahte gaajhkide tjaalegidie lohkemegærjesne jïh mubpie boelhkesne grammatihke-laavenjassh. Lissine aaj lohkemegærja, bïhkedimmie lohkehtæjjide jïh cd gååvnesieh.

Bestillinger til skoler og institusjoner bes rettet til ordretelefon 22500400.

Tags: 
Sørsamisk som førstespråk
Arbeidsbok