Under kunnskapens tre. Om selvbevisstheten

Forfatter: 
Forlag: 
Pris: 
kr 399,-
Utgivelsesår: 
2004
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
450
ISBN: 
9788279900276
Språk: 
Originalspråk: 
Omslagsdesigner: 
Aina Griffin

I en bredt anlagt essayistisk tilnærming skisserer magister i filosofi og lektor ved Nansenskolen Helge Salemonsen individualismens røtter og påviser hvordan menneskets forståelse av seg selv har endret seg gjennom tidene. Med utgangspunkt i antikken, i mytologien, kunsten og litteraturen, men også med solid forankring i nyere religionshistorisk, antropologisk og filosofisk tankegods, ikke minst representert ved Hegel, Nietzsche og Sartre, nærmer han seg noen helt sentrale og overordnede perspektiver på forståelsen av det moderne selvet. Teokrati, mythos og logos er de tre hovedinndelingene i denne omfattende gjennomgangen av selvets tilblivelse. Fra sentrale arkaiske kulturformer, eksemplifisert ved egyptiske, mesopotamiske og jødiske former for teokrati, føres det en linje frem til Platons og Aristoteles’ Athen. Men kanskje aller viktigst er de grundige tekstanalysene han foretar av Homers Iliaden og Odysseen. Gjennom de respektive helters karakterdannelse viser forfatteren her hvordan den homeriske diktning avdekker helt sentrale faser i den menneskelige selvforståelse. Slik knytter han an til en tiltagende ansvarliggjøring og autonomisering av individet, med de konsekvenser dette har fått for familie- og slektsforståelse, for samfunns- og styreformer, rettstenkning, økonomi m.m.

 

«Individualisme er en bestemt type selvforståelse. Den er
moderne og i utgangspunktet europeisk, men har for lengst
kastet stigen bak seg, og betrakter seg i dag som både tidløs
og universell. Sagt på en annen måte blir den overalt stadig
mer historieløs.Og roser seg av det.»
Fra kapittelet «Kollektiv og individ.»